Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο+

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο